22 11 33 570 Pon - Pt: 8:00 - 16:00

Fundusze Inwestycyjne

Fundusz inwestycyjny to instytucja zbiorowego inwestowania pieniędzy powierzonych przez inwestorów, które to pieniądze są zarządzane przez specjalistów, przede wszystkim licencjonowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego doradców inwestycyjnych. Uczestnikami funduszu mogą być zarówno osoby indywidualne (osoby fizyczne), jak i osoby prawne (np. przedsiębiorstwa, miasta, gminy, związki wyznaniowe) oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej.

Zadanie zarządzających funduszem polega na inwestowaniu wpłaconych do funduszu środków w taki sposób, aby osiągnąć jak największy zysk dla uczestników funduszu, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego. Istota funduszy inwestycyjnych opiera się na połączeniu środków (zasobów kapitałowych) indywidualnych inwestorów w celu wspólnego ich inwestowania. W zamian za dokonane wpłaty do funduszu inwestorom zostają przydzielone tytuły uczestnictwa, czyli jednostki uczestnictwa lub ich ułamkowe części (w przypadku tzw. funduszy inwestycyjnych otwartych) albo certyfikaty inwestycyjne (w przypadku tzw. funduszy inwestycyjnych zamkniętych). Ich liczba pokazuje proporcjonalny udział uczestnika w majątku funduszu inwestycyjnego. W trakcie funkcjonowania fundusz inwestycyjny otwarty zbywa lub odkupuje przyznane uczestnikowi jednostki na jego żądanie, zaś fundusz zamknięty emituje certyfikaty inwestycyjne oraz dokonuje ich wykupu w przypadkach określonych w statucie funduszu.

Publikacje obowiązkowe