22 11 33 570 Pon - Pt: 8:00 - 16:00

Słownik pojęć


 
Indeksacja (waloryzacja)
podwyższanie składek i/lub sumy ubezpieczenia o wskaźnik określany przez Towarzystwo w rocznicę polisy.
Indeks giełdowy
wskaźnik, za pomocą którego obrazuje się sytuację na giełdzie papierów wartościowych. Dany indeks może obejmować wszystkie papiery wartościowe określonego typu lub ich wybraną grupę. Celem indeksu jest opisanie tendencji występujących na rynku akcji i tym samym ułatwienie inwestorom trafniejszego prognozowania zmian kursów.
Indywidualny rachunek ubezpieczonego
rachunek wyodrębniony i prowadzony przez Towarzystwo Ubezpieczeń dla danej umowy ubezpieczenia, na którym ewidencjonowane są jednostki funduszu.
Instrumenty finansowe
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego. W polskim prawie obejmują min. papiery wartościowe I niebędące papierami wartościowymi np. opcje.
Inwestor
osoba fizyczna lub prawna, która dokonuje inwestycji, czyli podejmuje takie działania gospodarcze, w których efekty pojawiają się raczej w przyszłości niż natychmiast.
Inwestowanie
jest to proces polegający na odkładaniu przez inwestorów części środków finansowych i zamianę ich na inwestycje.