22 11 33 570 Pon - Pt: 8:00 - 16:00

Słownik pojęć


 
Fundusz akcji
ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy lub fundusz inwestycyjny, którego aktywa są lokowane głównie w akcjach spółkach notowanych na giełdach papierów wartościowych.
Fundusz inwestycyjny
fundusz inwestycyjny działający na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub fundusz inwestycyjny emitujący jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne dopuszczone do publicznego obrotu na rynkach regulowanych poza granicami państw członkowskich Unii Europejskiej. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne więcej
Fundusz obligacji
ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy lub fundusz inwestycyjny, którego aktywa są lokowane głównie w obligacjach i bonach skarbowych.
Fundusz rynku pieniężnego
uubezpieczeniowy fundusz kapitałowy lub fundusz inwestycyjny lokujący swoje aktywa w instrumenty rynku pieniężnego bony skarbowe, krótkoterminowe lokaty bankowe, dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu poniżej roku. Instrumenty charakteryzujące się dużym bezpieczeństwem oraz niewielkimi wahaniami wartości.
Fundusz stabilnego wzrostu
ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy lub fundusz inwestycyjny, lokujący aktywa zarówno w akcjach jak i obligacjach oraz bonach skarbowych, przy czym poziom akcji nie powinien przekraczać 40% aktywów funduszu.
Fundusz zrównoważony
uubezpieczeniowy fundusz kapitałowy lub fundusz inwestycyjny, który lokuje swoje aktywa w prawie równych proporcjach w akcje spółek oraz bony skarbowe i obligacje.