22 11 33 570 Pon - Pt: 8:00 - 16:00

Słownik pojęć


 
Obligacje
instrumenty finansowe, którego emitent potwierdza, że podejmuje się wypłacić w określonym terminie wartość zainwestowanych środków wraz z należnymi odsetkami. Obligacje mogą być emitowane przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego lub przedsiębiorstwa.
Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU)
przygotowany przez zakład ubezpieczeń wzorzec umowny zawierający określenie zakresu praw i obowiązków stron umowy ubezpieczenia. Ogólne warunki ubezpieczeń są dostarczane ubezpieczającemu przed zawarciem umowy ubezpieczenia i odnoszą się indywidualnie do danego rodzaju ubezpieczenia.
Okres ubezpieczenia
okres obejmowania Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową przez Towarzystwo na podstawie OWU, liczony od dnia potwierdzonego w Polisie jako Dzień początku odpowiedzialności do dnia wygaśnięcia odpowiedzialności z tytułu Umowy Ubezpieczenia.