22 11 33 570 Pon - Pt: 8:00 - 16:00

Słownik pojęć


 
Rachunek podstawowy
Rachunek Jednostek Funduszy - wyodrębniony dla danej Umowy Ubezpieczenia rejestr Środków prowadzony przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, na którym zapisywana jest wartość Środków stanowiących podstawę dla ustalenia wysokości świadczeń wynikających z Umowy, wyrażony poprzez Jednostki Funduszy lub w przypadkach określonych w OWU bezpośrednio w gotówce, którego aktualna wartość ustalana jest w oparciu o Ceny Jednostek Funduszy.
Rachunek dodatkowy
Rachunek dodatkowy obejmuje rejestr środków prowadzony przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe na którym zapisywana jest wartość Środków pochodzących z wpłat składek dodatkowych do umowy.
Regulamin funduszu (Regulamin)
dokument określający politykę inwestycyjną Funduszu, częstotliwość i metodę Wycen, Dzień Wyceny Jednostek Funduszu oraz wysokość opłat za zarządzanie Funduszem pobieranych ze środków Funduszu; Regulamin stanowi integralną część Umowy ubezpieczenia.
Rocznica polisy
rocznica Dnia początku odpowiedzialności Towarzystwa potwierdzonego w Polisie.
Rodzaj funduszu
zróżnicowanie funduszy ze względu na ich cele inwestycyjne. Wyróżniamy min. fundusze akcji, fundusze zrównoważone, fundusze rynku pieniężnego i inne.
Rok (Lata) ubezpieczenia
12-miesięczny okres (okresy) liczony od Dnia początku odpowiedzialności i odpowiednio od kolejnych Rocznic ubezpieczenia.
Ryzyko inwestycyjne
prawdopodobieństwo osiągnięcia przez inwestora oczekiwanego zysku z wybranej formy inwestycji oraz maksymalna możliwa różnica między oczekiwanym zyskiem a stopą zwrotu uzyskanej przez inwestora z inwestycji.