22 11 33 570 Pon - Pt: 8:00 - 16:00

Słownik pojęć


 
Składka
kwota należna z tytułu Umowy ubezpieczenia zgodna z trybem płatności przewidzianym dla danej umowy ubezpieczenia.
Składka dodatkowa
dodatkowa kwota pieniężna wpłacona przez Ubezpieczającego na rachunek bankowy Towarzystwa, niezależnie od Składki regularnej lub jednorazowej, która przeznaczana jest na zakup Jednostek.
Status polisy opłaconej
status, który osiąga umowa ubezpieczenia po zapłaceniu przez ubezpieczającego składek regularnych należnych za okres określony w OWU.
Stopa zwrotu
jest to procentowa zmiana – wzrost lub spadek – wartości inwestycji w określonym czasie.