22 11 33 570 Pon - Pt: 8:00 - 16:00

Słownik pojęć


 
Ubezpieczony
osoba fizyczna, której życie lub zdrowie jest przedmiotem umowy ubezpieczenia.
Ubezpieczający
podmiot zawierający Umowę ubezpieczenia i zobowiązany do zapłaty Składki Ubezpieczeniowej.
Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy (UFK, Fundusz kapitałowy, Fundusz)
wyodrębniona część aktywów Towarzystwa o polityce inwestowania i poziomie ryzyka określonych w Regulaminie Funduszu, podzielona na równe części, zwane Jednostkami Funduszu. Towarzystwo może oferować różne Fundusze do różnych Umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie OWU.
Umowa ubezpieczenia
umowa ubezpieczenia, w tym umowa ubezpieczenia indywidualnego na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zawarta pomiędzy Towarzystwem a Ubezpieczającym na podstawie OWU, której przedmiotem jest Ubezpieczenie.
Uposażony
osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która jest uprawniona do otrzymania świadczenia należnego w przypadku śmierci ubezpieczonego.